Loading...

การบริหารจัดการความรู้ สป.ทส.

Knowledge Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การจัดนิทรรศการแถลงผลการดำเนินงานการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "โครงการ KM Day 2019 ต่อยอดองค์ความรู้ก้าวสู่องค์กรนวัตกรรม" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การจัดนิทรรศการแถลงผลการดำเนินงานการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "โครงการ KM Day 2019 ต่อยอดองค์ความรู้ก้าวสู่องค์กรนวัตกรรม" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

"โครงการ KM Day 2019 ต่อยอดองค์ความรู้ก้าวสู่องค์กรนวัตกรรม" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 ณ โถงชั้น G อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม