Loading...

การบริหารจัดการความรู้ สป.ทส.

Knowledge Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทำงานการจัดการความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หัวข้อเรื่อง “การจัดการความรู้สู่การสร้างนวัตกรรม”

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทำงานการจัดการความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หัวข้อเรื่อง “การจัดการความรู้สู่การสร้างนวัตกรรม”

คณะทำงานฯ ได้ร่วมกันพิจารณาองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของ สป.ทส. เพื่อจัดทำแผนจัดการความรู้ของ สป.ทส. จำนวน 5 แผน เพื่อตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์ของ สป.ทส. ได้แก่
1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมโดยการมีส่วนร่วม องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ คือ แนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด
2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินเชิงพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ คือ การจัดการคุณภาพน้ำผิวดินให้มีประสิทธิภาพ
3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ตรวจสอบ เฝ้าระวัง กำกับ ควบคุม อนุรักษ์ และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ คือ การบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน
4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับปรับตัว และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ คือ การปฏิบัติการบินป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน
5) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารและจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ คือ การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

แกลเลอรี่