Loading...

การบริหารจัดการความรู้ สป.ทส.

Knowledge Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

4 ก.ย. 60

กระบวนการพิจารณาตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุง กฎหมาย กฏ ระเบียบ และข้อบังคับ

4 ก.ย. 60

แนวทางการปฎิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ

4 ก.ย. 60

การเตรียมการสำหรับเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ

4 ก.ย. 60

การป้องกันผลประโยชน์ทัยซ้อน

จำนวนทั้งหมด 4 รายการ
1